Integritetspolicy

I denna integritetspolicy vill vi på Annehem Bygg & Projekt AB, org.nr 556699-8430, berätta om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer alltid behandla dina personuppgifter enligt gällande lagar och regler.

1 VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Annehem Bygg & Projekt är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
• Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
• Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.
• Kunder, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder som köper Annehem Bygg & Projekts produkter eller tjänster. 
• Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

3.1 För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:
• IP-nummer och information om din användning av Annehem Bygg & Projekts webbplats.

3.2 För dig som är nyhetsbrevsmottagare 

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som nyhetsbrevsmottagare:
• E-postadress, samt 
• IP-nummer och information om din användning av Annehem Bygg & Projekts webbplats, samt de kampanjssidor vi bedriver under www.wearehyllie.se och www.varvsstaden.se

3.3 För dig som är kund eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund eller leverantör:
• Namn,
• Personnummer,
• Kopia på ID/körkort, samt 
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

4 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund eller leverantör inhämtar och behandlar Annehem Bygg & Projekt personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2 Annehem Bygg & Projekt inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Annehem Bygg & Projekt har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Annehem Bygg och Projekts bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4 Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt, exempelvis arbete med webbplatser, arbete på sociala medier, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje projekt. 

5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

5.1 Annehem Bygg & Projekt lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Annehem Bygg & Projekt sparar uppgifter om dig som kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Annehem Bygg & Projekt personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Annehem Bygg & Projekt kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Annehem Bygg & Projekt som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som FEW tror kan vara av intresse för dig.

5.3 Annehem Bygg & Projekt sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Annehem Bygg & Projekt dina personuppgifter snarast möjligt. 

6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Annehem Bygg & Projekt berättigat intresse. Annehem Bygg & Projekt förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Annehem Bygg & Projekt gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Annehem Bygg & Projekts personuppgiftsbiträde.

7 VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1 Annehem Bygg & Projekt kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Annehem Bygg & Projekt kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8 COOKIES

8.1 När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

8.2 Annehem Bygg & Projekt använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

8.3 Annehem Bygg & Projekt använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig. 

8.4 Annehem Bygg & Projekt sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare. 

9 PROFILERING
Annehem Bygg & Projekt kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

10 VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

10.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Annehem Bygg & Projekt i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Annehem Bygg & Projekt kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Annehem Bygg & Projekt komma att ta ut en administrationsavgift. 

10.2 Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Annehem Bygg & Projekt behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10.4 Rätt att invända 

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Annehem Bygg & Projekt som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal. 

10.6 Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: 
Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

11 ÄNDRINGAR AV POLICYN

Annehem Bygg & Projekt förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Annehem Bygg & Projekt informera om detta på lämpligt sätt. 

12 KONTAKTA Annehem Bygg & Projekt

12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Annehem Bygg och Projekts kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter
Namn: Elin Fasth, kommunikationsansvarig Annehem Bygg & Projekt
Adress: Arenagatan 35, Malmö
Telefonnummer:0725-335481
E-postadress: elin.fasth@annehem.se

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.